Wiara i Rozum

Opis i Statut wspólnoty

Jesteśmy dumni i wdzięczni Panu Bogu za to, ze jesteśmy członkami Kościoła Rzymsko-katolickiego. Wierzymy, że to zasługa łaski Bożej i świadków wiary, których Pan Bóg
postawił na drodze naszego życia. Czujemy się wezwani zobowiązani do tego, by ten skarb, jakim jest wiara katolicka, pielęgnować w sobie,naszych rodzinach i wspólnocie oraz przekazywać dalej. Powodowani jesteśmy scholastyczną zasadą: „NIHIL APPETITUM NISI PRAECOGNITUM” (NICZEGO NIE MOŻNA PRAGNĄĆ, JEŚLI SIĘ GO NIE ZNA).
Niezwykle istotną jest dla nas konstatacja św. Jana Pawła II zawarta w encyklice „Fides et Ratio”, od której pochodzi nazwa naszej wspólnoty:

„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”.

Stąd chcemy podążać za przykładem wielkich świętych Kościoła Katolickiego,którzy przejawiali ogromny szacunek do rozumu jako daru Bożego i którzy potrafili doskonale połączyć wiarę z rozumem (np.: św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu).Uważamy, że niezwykle istotne jest uświadomienie sobie i przypominanie innym tego, że nasza wiara jest rozumna. Wydaje się to szczególnie ważne w czasach zamętu, o których pisał św. Paweł w 2 Tm 4, 3-4: „Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od szukania prawdy a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom”.

Aby móc trzymać się zdrowej wiary katolickiej staramy się:

 • codziennie rozważać Słowo Boże,
 • zgłębiać Katechizm Kościoła Katolickiego,
 • sięgać do dokumentów Kościoła (nauczanie Papieży i Soborów, „BreviarumFidei”, Kodeks Prawa Kanonicznego),
  dbać o czystość Świętej Liturgii,
 • czynnie uczestniczyć w życiu kościoła diecezjalnego przez udział w organizowanych wydarzeniach, nabożeństwach, konferencjach czy wykładach, np. cyklu wykładów Księdza Biskupa prof. dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego pt.: „Wiara i życie” organizowanych przez Radę Katolików Świeckich.

Powyższe cele realizujemy żyjąc we Wspólnocie „Wiara i Rozum”. Spotykamy się w czwartki o godz. 18:00 w sali przejściowej byłego Salezjańskiego Gimnazjum przy Parafii św. Jana Bosko w Lubinie. Na czas spotkań formacyjnych zapewniamy dzieciom opiekę sprawowaną przez animatorów salezjańskich. Wspólnota oprócz aktywności modlitewno- formacyjnej angażuje się w przygotowanie comiesięcznych spotkań pt.: „Salezjański Kociołek Kultury” oraz w działalność charytatywną(np. pomoc potrzebującym przed Świętami Bożego Narodzenia).Jeśli ktoś chce poświęcić czas oraz wysiłek związany z systematycznym Studium Biblii, Tradycji oraz Nauczycielskiego Urzędu Kościoła zapraszamy do naszej wspólnoty.

STATUT WSPÓLNOTY
Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek — poznając Go i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie.  (Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”)

 

 1. Wspólnota działa przy parafii Św. Jana Bosko w Lubinie.
 2. Cel wspólnoty:
 • pogłębianie wiedzy religijnej i życia duchowego;
 • krzewienie wartości chrześcijańskich i polskich tradycji patriotycznych w duchu miłości Boga, Ojczyzny i bliźniego;
 • formowanie cnót obywatelskich i postaw głęboko zakorzenionych w Kościele Katolickim,
 • ukazywanie szlachetnych wzorców osobowych oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych i intelektualnych.

Cel realizowany jest przez:

 • rozwój duchowy i intelektualny członków wspólnoty,
 • organizowanie comiesięcznych spotkań pt. „Salezjański Kociołek Kultury”,
 • czynne uczestnictwo w życiu parafii,
 • świadczenie swoim życiem i postawą, że „Bóg jest między nami”.

3. Zobowiązania:

 • codzienna modlitwa osobista i rodzinna,
 • codzienna lektura Pisma Świętego,
 • poznawanie nauki i tradycji Kościoła Katolickiego,
 • uczestnictwo w spotkaniach modlitewno-formacyjnych wspólnoty,
 • czynne uczestnictwo w dziełach podejmowanych przez wspólnotę (np. Salezjański Kociołek Kultury),
 • życie w bliskiej relacji z członkami wspólnoty – wspólne wspieranie się w życiu codziennym i drodze do Chrystusa.

Spotykamy się w czwartki o godz. 18:00 w sali przejściowej byłego Salezjańskiego Gimnazjum przy Parafii św. Jana Bosko w Lubinie.

Opiekunem naszym jest ks. Stanisław Gorczakowski a liderem grupy Zbigniew Rudnicki – [email protected].